هیدرومک | دریافت جایزه آی اف در رقابت های طراحی آلمان

دریافت جایزه آی اف در رقابت های طراحی آلمان

28 مرداد 1397

دریافت جایزه آی اف طراحی  برای لودر چرخ لاستیکی WL 640در رقابت های طراحی آلمان

محصولات وارداتی

بکهولودر بکهولودر

بیل زنجیری بیل زنجیری

بیل لاستیکی بیل لاستیکی