رهبر بازار فروش بکهولودرها در 8 سال گذشته

01 اسفند 1397

هیدرومک به عنوان رهبر بازار ترکیه در 8 سال گذشته برای فروش بکهولودرها و در 5 سال گذشته برای فروش بیل ها بوده است.

محصولات وارداتی

بکهولودر بکهولودر

بیل زنجیری بیل زنجیری

بیل لاستیکی بیل لاستیکی