"طرح اشتغال زایی استانداری های سراسر کشور"

25 مرداد 1399

تحویل شدن دستگاه های بکهولودر SP PRO مدل 250Zبا حضور مدیران ارشد استانداری یزد

محصولات تولیدی

 محصولات  وارداتی - بکهولودر محصولات وارداتی - بکهولودر

محصولات تولیدی محصولات تولیدی

محصولات وارداتی - بیل مکانیکی محصولات وارداتی - بیل مکانیکی