...

جذب نیروی انسانی

هدف اصلی شرکت سنوپارس در فرآیند استخدام یافتن شایسته ترین افراد برای عضویت در خانواده سنوپارس است برای برنامه های شغلی درخواستی ما شما می توانید از طریق تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فایل رزومه در فرآیند جذب نیروی انسانی شرکت نمائید.
سیاست های منابع انسانی
• آموزش و بهبود عملکرد کارایی و بهره وری کارمندان
• ایجاد یک محیط کار سالم و ایمن و به حداقل رساندن حوادث شغلی از طریق اقدامات احتیاطی پیشگیرانه
• استخدام پرسنل با توجه به استراتژی ها و اهداف شرکت
• فراهم آوردن محیط کاری که کارمندان قادر به افزایش شایستگی و صلاحیت خود باشند
• افزایش رفاه کارمندان

فرم درخواست استخدام در سنوپارس